KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2015/16                                       TESTOVI ZA UPIS U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

Fakultet za poslovnu ekonomiju je ustanova u koju, procesom akreditacije, prerasta Fakultet za menadžment Valjevo. Zadaci i ciljevi Fakulteta su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja. Izvode se iz misije koja je utemeljena na:


- obrazovanju stručnjaka u oblasti poslovne ekonomije, na studijskim programima koji po strukturi, načinu rada, kvalitetu nastave, korišenju savremene opreme i literature, omogućavaju sticanje znanja u skladu sa evropskim i svetskim standardima;


- difuziji znanja, unapreðenju socio-ekonomskog razvoja i kvaliteta života stanovništva uopšte, posebno u skladu sa potrebama, prirodnim i društvenim potencijalima Kolubarskog regiona.

      Fakultet ima zadatak da kroz obrazovno-načuni rad savremenim metodama objedini nova naučna saznanja o poslovnim i društvenim fenomenima, obezbedi kvalitetno obrazovanje koje će stvoriti kompetentne ekonomske stručnjake, u interesu pojedinaca, čitave privrede i društva. Poseban zadatak Fakulteta je da deo svog rada usmeri ka potrebama lokalne zajednice, učešćem u projektima od značaja za razvoj Kolubarskog regiona.